Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
Kuptimi i logove
Kuptimi i logove

Kuptimi i logove

Fjalor / Kuptimi leksikor i logos (λόγος) i përkthyer "Fjalë"

Fjalori i Strong  g3056

λόγος logos; nga 3004; diçka tha (përfshirë mendimin); nënkuptim, një temë (subjekt i ligjërimit), gjithashtu arsyetimi (aftësia mendore) ose motivi; në zgjerim, një llogaritje; posaçërisht, (me artikullin në Gjon) the Shprehje hyjnore (dmth Krishti): - llogari, shkak, komunikim, x në lidhje me doktrinën, famën, x duhet të bëjnë, qëllimin, çështjen, gojën, predikimin, pyetjen, arsye, + llogarisni, hiqni, thoni (-ing), tregoni, x folës, të folur, folur, gjë, + asnjë nga këto gjëra nuk më lëviz, lajme, traktat, shqiptim, fjalë, punë.

Fjalori i plotë ekspozues i Mounce

(MED) [3364] λόγος logos 330x një fjalë, një gjë të shqiptuar, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; fjalim, gjuhë, bisedë, Mt. 22:15; Lk 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; bashkëbisedo, Lk. 24:17; thjesht bisedë, shfaqje me fjalë, 1 Kor. 4:19, 20; Kol. 2:23; 1 Gjoni 3:18; gjuha, mënyra e të folurit, stili i të folurit, Mt 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Thes. 2: 5; një thënie, një fjalim, Mk. 7:29; Efes 4:29; një shprehje, formë fjalësh, formulë, Mt. 26:44; Rom 13: 9; Gal 5:14; një thënie, një gjë e parashtruar në fjalim, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; një mesazh, njoftim, 2 Kor. 5:19; një shpallje profetike, Jn. 12:38; një llogari, deklaratë, 1 Pet. 3:15; një histori, raport, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Thes. 2: 2; një tregim i shkruar, një traktat, Veprat 1: 1; një ligjërim i vendosur, Veprat 20: 7; doktrinë, Gjoni. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; lëndë, Veprat 15: 6; llogari, llogari, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk 16: 2; Veprat 19:40; 20,24; Rom 9:28; Fil. 4:15, 17; Hebr. 4:13; një lutje, Mt. 5:32; Veprat 19:38; a motiv, Veprat 10:29; arsye, Veprat 18:14; ὁ λόγος, fjala e Perëndisë, veçanërisht në Ungjill, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk 1: 2; Veprat 6: 4; ὁ λόγος, FJALA hyjnore, ose Logos, Jn. 1: 1 [3056] Shih mesazhin; raport; fjala.

Leksiku analitik i Dhjatës së Re Greke

λόγος, ου,. lidhur me λέγω (rregullo sipas rendit); (1) si term i përgjithshëm për të folur, por gjithmone me përmbajtje racionale fjalë, fjalim (MT 22.46); shpesh përballë ἔργον (vepër) (1J 3.18); (2) me përkthimin specifik në varësi të një larmie të gjerë kontekstesh; (a) pyetje (MT 21.24); (b) profeci (JN 2.22); (c) komanda (2P 3.5); (d) raportin (AC 11.22); (e) mesazhi, mësimdhënia (LU 4.32); (f) deklaratë, deklaratë, pohim (MT 12.32), përballë μῦθος (legjendë); (g) shumësi, i fjalëve që formojnë një unitet të të folurit, të folurit, mësimdhënies, bisedës (MT 7.24); (h) të asaj që po diskutohet temë, gjë, çështje (MK 9.10); (3) e zbulesës hyjnore; (a) fjalë, mesazh (i Perëndisë) (JN 10.35); (b) urdhërimet (et) (MT 15.6); (c) të vetë-zbulimit të plotë të Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit Fjala (JN 1.1); (d) përmbajtjen e fjalës së ungjillit, mesazh (LU 5.1); (4) në një kuptim disi ligjor ose teknik; (a) akuzë, çështje, akuzë; (b) llogaria, llogaritja (RO 14.12); (c) arsye, motiv (AC 10.29)

Gjoni 1: 1-3, Kuptimi siç dëshmohet nga përkthimet e hershme angleze

Logos (Fjala e përkthyer) do të thotë diçka e thënë (përfshirë mendimin) dhe gjithashtu mund të kuptohet si urtësi e folur, arsyetim, qëllim ose plan i Zotit. Gjithmonë ka të bëjë me përmbajtjen racionale. Kjo është arsyeja pse pothuajse çdo përkthim në anglisht nga greqishtja që ishte përpara përkthimit të KJV, e interpretonte atë Logos (Fjala) te Gjoni 1: 3, si një "ajo" dhe jo një "ai". Në shumicën e përkthimeve moderne angleze, Gjoni 1: 1-3 në mënyrë tipike përkthehet në një mënyrë të tillë që të anojë lexuesin për të interpretuar Fjalën si një Krisht i para-mishëruar. Sidoqoftë, duhet kuptuar që Logos është një emër abstrakt që ka të bëjë me aspektin e urtësisë së Zotit duke përfshirë logjikën, arsyetimin, synimet, planin ose qëllimin e tij për njerëzimin. Throughshtë përmes kësaj Logos (Fjalë) që të gjitha gjërat u bënë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Fjala ishte një person paraekzistent që ekzistonte përpara se Jezusi të ngjizej.

Përkthimet e Tyndale 1526 dhe 1534

Versioni i parë anglez i Shkrimeve i bërë me përkthim të drejtpërdrejtë nga origjinali hebraisht dhe greqisht, dhe i pari që u shtyp, ishte vepër e William Tyndale. Duke hasur në kundërshtime të ashpra, ai u akuzua për shtrembërim të kuptimit të Shkrimeve. Në Tetor 1536 ai u ekzekutua publikisht dhe u dogj në kunj. Megjithatë, puna e Tyndale u bë themeli i versioneve të mëvonshme angleze. William Tyndale e përktheu prologun e Ungjillit të Gjonit shumë më ndryshe sesa përkthimet popullore moderne. Imazhi në të djathtë është faqja e parë e ungjillit të Gjonit të një kopjeje të mbijetuar të Testamentit të Ri të Tindale 1526. 

Drejtshkrimi modern i Gjonit 1: 1-5,14 i përkthimit të Tyndale në 1534:

"Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me zotin; dhe fjala ishte perëndi. E njëjta gjë ishte në fillim me perëndinë. Të gjitha gjërat u bënë prej tij, dhe pa të, nuk u bë asgjë, ajo që u bë. Në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve dhe drita shkëlqen në errësirë, por errësira nuk e kuptoi atë… Dhe fjala u bë mish dhe banoi midis nesh, dhe ne e pamë lavdinë e saj, si lavdinë e djalit të vetëmlindur të babait, fjala e së cilës ishte plot hir dhe vërtetësi. ”

 

Zoti i krijoi të gjitha gjërat me urtësinë / të kuptuarit / diturinë e Tij

Fjalët e Urta 3: 19-20 (ESV)

"Zoti nga urtësia themeloi tokën; duke kuptuar ai krijoi qiejt; nga njohuritë e tij humnerat u hapën dhe retë lëshojnë vesën. "

Jeremia 10:12 (ESV)

Heshtë ai që krijoi tokën me fuqinë e tij, ai që krijoi botën me urtësinë e tij, dhe nga mirëkuptimi i tij shtriu qiejt.

Jeremia 51:15 (ESV)

Heshtë ai që krijoi tokën me fuqinë e tij, ai që krijoi botën me urtësinë e tij, dhe nga mirëkuptimi i tij shtriu qiejt.

Psalmi 33: 6 (LSV)

Nga fjalë of YHWH - Qiejt janë bërë - dhe gjithë ushtria e tyre nga frymëmarrje të gojës së Tij. 

Psalmet 104: 24 (ESV)

O Zot, sa të shumta janë veprat e tua! Me urtësi i ke bërë të gjitha; toka është plot me krijesat e tua.

Psalmet 136: 5 (ESV)

atij që me mirëkuptim bëri qiejt, sepse dashuria e tij e patundur zgjat përgjithmonë;

Zoti posedonte urtësi në fillim të punës së Tij

Mençuria personifikohet në Fjalët e Urta 8 si "ajo/ajo", por nuk është fjalë për fjalë një person paraekzistent. Kjo është sinonim i asaj që ekziston më parë logos të prologut të Gjonit. 

Fjalët e urta 8 (ASV).

1 Nuk bën urtësi qaj, dhe zgjuarësia nxit të saj zë?
2 Në majë të vendeve të larta nga rruga, Aty ku takohen shtigjet, ajo qëndron në këmbë;
3 Pranë portave, në hyrje të qytetit, në hyrje te dyert, ajo bërtet me zë të lartë:
4 Unë ju bëj thirrje, o burra; Dhe zëri im u drejtohet bijve të njerëzve.
5 O ju të thjeshtë, kuptoni maturi; Dhe, ju budallenj, bëhuni nga një zemra kuptuese.
6 Dëgjoni, sepse unë do të them gjëra të shkëlqyera; Dhe hapja e buzëve të mia do të jenë gjëra të drejta.
7 Sepse goja ime do të thotë të vërtetën; Dhe ligësia është një gjë e neveritshme për buzët e mia.
8 Të gjitha fjalët e gojës sime janë në drejtësi; Nuk ka asgjë të shtrembër ose të çoroditur në to.
9 Të gjithë janë të qartë për atë që kupton, dhe të drejtë për ata që gjejnë njohuri.
10 Merrni timen udhëzim, dhe jo argjendi; Dhe njohuri në vend të arit të zgjedhur.
11 Për mençuria është më e mirë se rubinët; Dhe të gjitha gjërat që mund të dëshirohen nuk krahasohen me të.
12 I urtësi e kanë bërë banesën time maturinë dhe gjeni njohuri dhe maturi.
13 Frika e Zotit është të urresh të keqen: kryelartësinë, arrogancën dhe rrugën e keqe, dhe urrej gojën e çoroditur.
14 Këshilla është imja dhe njohuri e shëndoshë: Jam duke kuptuar; Kam mundesi.
15 Nga unë mbretërit mbretërojnë dhe princat vendosin drejtësinë.
16 Nga unë qeverisin princat, dhe fisnikët, madje të gjithë gjykatësit e tokës.
17 Unë i dua ata që më duan; Dhe ata që më kërkojnë me zell do të më gjejnë.
18 Pasuria dhe nderi janë me mua; Po, pasuri dhe drejtësi të qëndrueshme.
Fruti im është më i mirë se ari, po, se ari i kulluar; Dhe të ardhurat e mia sesa argjendi i zgjedhur.
20 Unë hyj brenda rruga e drejtësisë, Në mes të shtigjeve të drejtësisë;
21 që të mund të trashëgoj ata që më duan, dhe të mbush thesaret e tyre.
22 Zoti më pushtoi në fillim të rrugës së tij, para veprave të tij të vjetra.
23 Unë u ngrita nga përjetësia, që nga fillimi, Para se të ishte toka.
24 Kur nuk kishte thellësi, Më nxorën jashtë, Kur nuk kishte burime të shumta me ujë.
25 Para se të vendoseshin malet, para kodrave u nxora;
26 Ndërsa ende nuk kishte krijuar tokën, as fushat, as fillimin e pluhurit të botës.
27 Kur ai krijoi qiejt, unë isha atje: Kur ai vendosi një rreth në faqen e thellësisë,
28 Kur forcoi qiejt lart, kur burimet e humnerës u bënë të forta,
29 Kur i dha detit kufirin e tij, që ujërat të mos shkelin urdhërimin e tij, kur ai tregoi themelet e tokës;
30 Atëherë isha pranë tij, si mjeshtër i punës; Dhe unë isha çdo ditë kënaqësia e tij, duke u gëzuar gjithmonë para tij,
31 duke u gëzuar në tokën e tij të banueshme; Dhe kënaqësia ime ishte me bijtë e njerëzve.
32 Tani, pra, bijtë e mi, më dëgjoni; Lum ata që mbajnë rrugët e mia.
33 Dëgjoni udhëzimet dhe jini të mençur, Dhe mos e refuzoni.
34 Lum ai njeri që më dëgjon, që shikon çdo ditë te portat e mia, pret në shtalkat e dyerve të mia.
35 Sepse kush më gjen mua, gjen jetë dhe do të marrë hirin e Zotit.
36 Por ai që mëkaton kundër meje i bën keq vetes së tij; të gjithë ata që më urrejnë e duan vdekjen.

Përdorimi kontekstual i "logos" te Gjoni dhe 1 Gjonit

Fjala logos është përdorur 326 herë në Dhiatën e Re. Një studim i përdorimit normal të logos është në përputhje me kuptimin e mesazhit, arsyetimit ose planit. Logos është përdorur te Gjoni më shumë se tridhjetë herë jashtë prologut të Gjonit. Ky përdorim jep një tregues nëse çfarë duhet të kuptojmë logos te behesh.

Gjoni 2:22 (ESV), Ata i besuan Shkrimit dhe logos që kishte thënë Jezusi

22 Kur u ringjall prej së vdekurish, dishepujt e tij u kujtuan se ai kishte thënë këtë dhe ata i besuan Shkrimit dhe fjalës (logos) që kishte thënë Jezusi.

Gjoni 5:38 (ESV), Dhe ju nuk keni logot e tij që qëndrojnë në ju, sepse nuk besoni në atë që ai dërgoi

38 ju nuk keni fjalën e tij (logos) të qëndrojë në ju, sepse nuk e besoni atë që ai ka dërguar

Gjoni 10: 34-36 (ESV), Nëse ai i quante perëndi tek të cilët erdhi logoja e Perëndisë

34 Jezusi u përgjigj atyre: "A nuk është shkruar në ligjin tuaj: "Unë thashë, ju jeni perëndi"? 35 Nëse ai i quante perëndi, të cilëve iu erdhi fjala (logos) e Zotit- dhe Shkrimi nuk mund të thyhet - 36 a thua për atë që Ati e shenjtëroi dhe e dërgoi në botë: "Ju blasfemoni", sepse thashë: "Unë jam Biri i Perëndisë"?

Gjoni 12:38 (ESV), Fjala (logos) e thënë nga profeti Isaia

38 në mënyrë që fjalë (logos) e thënë nga profeti Isaia mund të përmbushet: "Zot, kush i besoi asaj që dëgjoi prej nesh dhe kujt iu zbulua krahu i Zotit?"

Gjoni 14: 23-24 (ESV), Fjala (logos) që dëgjoni nuk është e imja por e Atit

23 Jezusi iu përgjigj: "Nëse dikush më do, ai do ta mbajë fjalën time (logot) dhe Ati im do ta dojë atë, dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të bëjmë shtëpinë tonë me të. 24 Kush nuk më do nuk i mban fjalët e mia (logot). Dhe fjala (logos) që ju dëgjoni nuk është e imja, por e Atit që më dërgoi.

Gjoni 17: 14-19 (ESV), unë u kam dhënë logot tuaja dhe bota i ka urryer

14 Unë u kam dhënë atyre fjalën tuaj (logot) dhe bota i ka urryer sepse nuk janë nga bota, ashtu siç nuk jam unë nga bota. 15 Unë nuk kërkoj që t’i hiqni nga bota, por që t’i mbani nga i ligu. 16 Ata nuk janë nga bota, ashtu siç nuk jam unë nga bota. 17 Shenjtërojini ata në të vërtetën; fjala juaj (logos) është e vërteta. 18 Ashtu si ju më dërguat në botë, ashtu edhe unë i kam dërguar ata në botë. 19 Dhe për hir të tyre unë shenjtërohem, që edhe ata të shenjtërohen në të vërtetën.

1 Gjonit 1:1-2 (ESV), Fjala (logos) e Jetës – jeta e përjetshme, që ishte me Atin.

1 Ajo që ishte që nga fillimi, që ne kemi dëgjuar, që kemi parë me sytë tanë, që e kemi parë dhe e kemi prekur me duart tona, në lidhje me fjalën (logos) e jetës- 2 jeta u shfaq, dhe ne e pamë atë, dhe dëshmojmë për të dhe ju kumtojmë jetën e përjetshme, e cila ishte me Atin dhe na u shfaq-

Përdorimi kontekstual i "logos" në Luka-Veprat

Luka 1: 1-4 (ESV), Që të keni siguri në lidhje me logot që ju janë mësuar

1 Për aq sa shumë kanë marrë përsipër të përpilojnë një rrëfim të gjërave që janë arritur mes nesh, 2 ashtu siç na i kanë dorëzuar ata që nga fillimi dëshmitarë okularë dhe ministra të fjalës (logos), 3 edhe mua më dukej mirë, pasi i kisha ndjekur të gjitha gjërat për një kohë të kaluar, të shkruaja një llogari të rregullt për ty, Teofili më i shkëlqyer, 4 që të keni siguri në lidhje me gjërat (logot) që ju janë mësuar

Luka 5: 1 (ESV), Turma po e shtynte atë për të dëgjuar logon e Perëndisë

1 Në një rast, ndërsa turma po e shtynte atë për të dëgjuar fjalën (logot) e Perëndisë, ai ishte duke qëndruar pranë liqenit të Gjenezaretit

Luka 24: 44-47 (ESV), Çdo gjë e shkruar për mua në Ligjin e Moisiut dhe Profetëve duhet të përmbushet

44 Pastaj ai u tha atyre: "Këta janë fjalët e mia (logot) që të fola kur isha akoma me ty, se çdo gjë e shkruar për mua në Ligjin e Moisiut dhe Profetëve dhe Psalmet duhet të përmbushet". 45 Pastaj ai hapi mendjet e tyre për të kuptuar Shkrimet, 46 dhe u tha atyre: "Kështu është shkruar se Krishti duhet të vuajë dhe ditën e tretë të ringjallet nga të vdekurit47 dhe se pendimi për faljen e mëkateve duhet të shpallet në emrin e tij për të gjitha kombet, duke filluar nga Jeruzalemi.

Veprat 4: 29-31 (ESV), Jepuni shërbëtorëve tuaj që të vazhdojnë të flasin logot tuaja me gjithë guxim

29 Dhe tani, Zot, shiko kërcënimet e tyre dhe jepuni shërbëtorëve tuaj që të vazhdojnë të flasin fjalën tuaj (logot) me gjithë guximin, 30 ndërsa ju shtrini dorën tuaj për t'u shëruar dhe shenja dhe mrekulli bëhen në emrin e shërbëtorit tuaj të shenjtë Jezus. " 31 Dhe kur u lutën, vendi ku ishin mbledhur u trondit dhe të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe vazhduan të flasin fjalën (logot) e Perëndisë me guxim.

Veprat e Apostujve 10:34-44 (ESV), Fjala - duke predikuar lajmin e mirë të paqes nëpërmjet Jezu Krishtit

34 Kështu Pjetri hapi gojën dhe tha: "Me të vërtetë e kuptoj që Perëndia nuk tregon anësi, 35 por në çdo komb kushdo që i frikësohet atij dhe bën atë që është e drejtë është i pranueshëm për të. 36 Sa për fjala (logot) që ai dërgoi në Izrael, predikimi i lajmit të mirë të paqes përmes Jezu Krishtit (ai është Zoti i të gjithëve), 37 ju vetë e dini se çfarë ndodhi në të gjithë Judenë, duke filluar nga Galilea pas pagëzimit që Gjoni shpalli: 38 sesi Zoti e vajosi Jezusin nga Nazareti me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi. Ai vazhdoi duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të shtypur nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. 39 Dhe ne jemi dëshmitarë të gjithçkaje që ai bëri si në vendin e Judenjve ashtu edhe në Jeruzalem. Ata e vranë duke e varur në një pemë, 40 por Perëndia e ngriti ditën e tretë dhe e bëri të shfaqet, 41 jo për të gjithë njerëzit, por për ne që ishim zgjedhur nga Perëndia si dëshmitarë, të cilët hëngrën dhe pinë me të pasi u ringjall prej së vdekurish. 42 Dhe ai na urdhëroi t'i predikojmë njerëzve dhe të dëshmojmë se ai është caktuar nga Zoti për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. 43 Për të të gjithë profetët dëshmojnë se kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve përmes emrit të tij." 44 Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto gjëra, Fryma e Shenjtë ra mbi të gjithë ata që dëgjuan fjalën (logot).

Veprat 13: 26-33 (ESV), Tek ne është dërguar mesazhi (logot) e këtij shpëtimi

26 “Vëllezër, bij të familjes së Abrahamit dhe ata mes jush që kanë frikë nga Perëndia, është dërguar te ne mesazhi (logot) e këtij shpëtimi. 27 Për ata që jetojnë në Jeruzalem dhe sundimtarët e tyre, sepse nuk e njihnin as të kuptoni fjalët e profetëve, të cilat lexohen çdo të shtunë, i përmbushi ato duke e dënuar. 28 Edhe pse nuk gjetën tek ai asnjë faj të denjë për vdekje, ata i kërkuan Pilatit që ta ekzekutonin. 29 Dhe, mbasi kryen gjithçka që ishte shkruar për të, e zbritën nga pema dhe e vendosën në një varr. 30 Por Zoti e ringjalli prej së vdekurish, 31 dhe për shumë ditë ai iu shfaq atyre që kishin ardhur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitarët e tij para popullit. 32 Dhe ne ju sjellim lajmin e mirë se atë që Zoti u premtoi etërve, 33 këtë ai na e ka përmbushur neve fëmijët e tyre duke e rritur Jezusin, ashtu siç është shkruar në Psalmin e dytë: "'Ti je Biri im, sot të kam lindur'.  

Veprat 18: 5 (ESV), Pali ishte i zënë me fjalën (logos), duke dëshmuar se Krishti ishte Jezusi

5 Kur Sila dhe Timoteu mbërritën nga Maqedonia, Pali ishte i zënë me fjalë (logos), duke u dëshmuar Judenjve se Krishti ishte Jezusi.

Sipas Palit, logos (plani hyjnor) i Perëndisë përqendrohet në ungjillin e Jezusit, të vajosurit

Jezusi është përmbushja e Zotit logos (urtësia e folur) dhe është qendra e planit dhe qëllimit të Zotit për njerëzimin-të pajtojë të gjitha gjërat me veten e tij përmes Krishtit. Urtësia e shumëfishtë e Perëndisë është qëllimi i përjetshëm i Perëndisë i realizuar në Krishtin Jezus, Zotin tonë.

1 Korintasve 1: 18-25 (ESV), Logoja e kryqit-Krishti është fuqia e Perëndisë dhe urtësia e Perëndisë

18 Për fjala (logot) e kryqit është marrëzi për ata që po humbasin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë. 19 Sepse është shkruar: "Unë do të shkatërroj mençurinë e të urtëve dhe aftësinë për të dalluar do ta pengoj". 20 Ku është ai që është i mençur? Ku është shkruesi? Ku është debatuesi i kësaj epoke? A nuk e ka bërë Perëndia marrëzi diturinë e botës? 21 Sepse, me urtësinë e Perëndisë, bota nuk e njohu Perëndinë me urtësi, i pëlqeu Perëndisë me marrëzinë e asaj që ne predikojmë për të shpëtuar ata që besojnë. 22 Sepse hebrenjtë kërkojnë shenja dhe grekët kërkojnë urtësi, 23 por ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, një pengesë për Judenjtë dhe marrëzia për johebrenjtë, 24 por atyre që janë thirrur, si hebrenj, ashtu edhe grekë, Krishti fuqia e Zotit dhe urtësia e Perëndisë. 25 Sepse marrëzia e Perëndisë është më e mençur se njerëzit dhe dobësia e Perëndisë është më e fortë se njerëzit.

Galatasve 4: 4-5 (ESV), Perëndia dërgoi Birin e tij, për të shpenguar-në mënyrë që ne të marrim birësim si bij

"Por kur kishte ardhur plotësia e kohës, Zoti dërgoi Birin e tij, i lindur e gruas, i lindur sipas ligjit, për të shpenguar ata që ishin nën ligj, në mënyrë që të marrim birësim si bij".

Efesianëve 1: 3-5 (ESV), Ai na paracaktoi për birësim sipas qëllimit të vullnetit të tij

"I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili na ka bekuar në Krishtin me çdo bekim shpirtëror në vendet qiellore, ashtu si ai na zgjodhi në të para themelimit të botës, që ne të jemi të shenjtë dhe të patëmetë para tij. Ne dashuri ai e paracaktoi ne për birësim ndaj vetvetes si bij nëpërmjet Jezu Krishtit, sipas qëllimit të testamentit të tij".

Efesianëve 1: 7-13 (ESV), Fjala (logoja) e së vërtetës ungjilli i shpëtimit tuaj

7 Në të ne kemi shpengimin nëpërmjet gjakut të tij, faljen e shkeljeve tona, sipas pasurisë së hirit të tij, 8 të cilën ai e bollëk mbi ne, në të gjitha urtësi dhe depërtim 9 duke na bërë të ditur misterin e vullnetit të tij, sipas qëllimit të tij, të cilin ai e parashtroi në Krishtin 10 si një plan për plotësinë e kohës, për të bashkuar të gjitha gjërat në të, gjërat në qiell dhe gjërat në tokë. 11 Tek ai kemi marrë një trashëgimi, i paracaktuar sipas qëllimit të atij që punon të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij, 12 kështu që ne që ishim të parët që shpresuam në Krishtin të jemi për të lavdëruar lavdinë e tij. 13 Në të edhe ju, kur e dëgjuat fjala (logot) e së vërtetës, ungjilli i shpëtimit tuaj, dhe besuan në të, u vulosën me Frymën e Shenjtë të premtuar

Efesianëve 3:9-11 (ESV), Plani - urtësia e shumëfishtë e Perëndisë - qëllimi i përjetshëm që ai ka realizuar në Krishtin Jezus

“Për të nxjerrë në dritë për të gjithë atë që është plani i misterit të fshehur për shekuj në Zotin, i cili krijoi të gjitha gjërat, në mënyrë që përmes kishës të urtësia e shumëfishtë e Zotit tani mund t'u bëhet e ditur sundimtarëve dhe autoriteteve në vendet qiellore. Kjo ishte sipas qëllimit të përjetshëm që ai ka realizuar në Krishtin Jezus, Zotin tonë".

Kolosianëve 3:16 (ESV), Lë logot e Krishtit banojnë në ju me bollëk, duke mësuar dhe këshilluar njëri -tjetrin në çdo mençuri

16 Fjala (logot) e Krishtit le të banojë në ju me bollëk, duke mësuar dhe këshilluar njëri -tjetrin në çdo mençuri, duke kënduar psalme dhe himne dhe këngë shpirtërore, me mirënjohje në zemrat tuaja ndaj Zotit

1 Thesalonikasve 5: 9-10 (ESV), Perëndia ka caktuar të marrë shpëtimin nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krisht

"Për Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin nëpërmjet Zotit tonë Jezus Krishti, i cili vdiq për ne në mënyrë që nëse jemi zgjuar apo në gjumë të jetojmë me të. "

2 Timoteut 1: 8-10 (ESV), qëllimi dhe hiri i Tij, të cilat na i dha në Krishtin Jezus para fillimit të epokave

“Zoti që na shpëtoi dhe na thirri në një thirrje të shenjtë, jo për shkak të veprave tona, por për shkak të qëllimit dhe hirit të tij, të cilën ai na e dha në Krishtin Jezus para se të fillonin epokat, dhe që tani është shfaqur nëpërmjet shfaqjes së Shpëtimtarit tonë Krishtit Jezus. ”

Titit 1: 2-3 (ESV), Shpresa e jetës së përjetshme-e premtuar para fillimit të epokave-në kohën e duhur e shfaqur në fjalën e tij

 2 me shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Zoti, i cili kurrë nuk gënjen, e premtoi para se të fillonin epokat 3 dhe në kohën e duhur të shfaqur në fjalën e tij nëpërmjet predikimit me të cilin më është besuar urdhri i Perëndisë, Shpëtimtarit tonë;

Logos në Zbulesë

Zbulesa 1:1-3 (ESV), dëshmi e fjalës (logos) të Perëndisë dhe e dëshmisë së Jezu Krishtit

1 La zbulesa e Jezu Krishtit, të cilën Zoti ia dha t'u tregojë shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin së shpejti. Ai e bëri të ditur duke dërguar engjëllin e tij te shërbëtori i tij Gjoni, 2 i cili dha dëshmi për fjalën (logot) e Perëndisë dhe dëshminë e Jezu Krishtit, madje edhe për gjithçka që pa. 3 Lum ai që lexon me zë të lartë fjalët (logos) e kësaj profecie, dhe lum ata që dëgjojnë dhe respektojnë atë që është shkruar në të, sepse koha është afër.

Zbulesa 1: 9 (ESV), Për shkak të fjalës (logos) të Perëndisë dhe dëshmisë së Jezusit

9 Unë, Gjoni, vëllai dhe partneri juaj në shtrëngimin dhe mbretërinë dhe durimin që janë në Jezusin, isha në ishullin e quajtur Patmos për shkak të fjalës (logos) të Perëndisë dhe dëshmisë së Jezusit.

Zbulesa 17:17 (ESV), Për të realizuar qëllimin e tij - derisa të përmbushen fjalët (logot) e Perëndisë

17 sepse Zoti e ka vënë në zemrat e tyre për ta kryer qëllimi i tij duke qenë të një mendjeje dhe duke ia dorëzuar fuqinë e tyre mbretërore bishës, derisa të përmbushen fjalët (logot) e Zotit.

Zbulesa 19: 9-16 (ESV), Dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë-emri me të cilin quhet është Fjala e Perëndisë

9 Dhe engjëlli më tha: "Shkruaj këtë: Lum ata që janë të ftuar në darkën martesore të Qengjit.. " Dhe ai më tha: "Këto janë fjalët (logot) e vërteta të Zotit". 10 Atëherë unë rashë para këmbëve të tij për ta adhuruar, por ai më tha: "Nuk duhet ta bësh këtë! Unë jam një shërbëtor tjetër me ju dhe vëllezërit tuaj që i përmbahen dëshmisë së Jezusit. Adhuroni Zotin. " Sepse dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë. 11 Pastaj pashë qiellin të hapur, dhe ja, një kalë i bardhë! Ai që ulet mbi të quhet Besnik dhe i Vërtetë, dhe me drejtësi ai gjykon dhe bën luftë. 12 Sytë e tij janë si një flakë zjarri, dhe në kokën e tij ka shumë diadema, dhe ai ka një emër të shkruar që askush nuk e di përveç vetes. 13 Ai është veshur me një mantel të zhytur në gjak, dhe emri me të cilin quhet është Fjala (logot) e Zotit. 14 Dhe ushtritë e parajsës, të veshura me li të hollë, të bardhë dhe të pastër, e ndiqnin mbi kuaj të bardhë. 15 Nga goja e tij del një shpatë e mprehtë me të cilën do të godasë kombet dhe ai do t'i sundojë me një shufër hekuri. Ai do të shkelë rrushin e tërbimit të tërbimit të zemërimit të Zotit të Plotfuqishëm. 16 Në mantelin e tij dhe në kofshën e tij ai ka një emër të shkruar, Mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve.

  • Në këtë kontekst, i cili është një profeci, Jezusi quhet Fjala (logot) e Perëndisë për faktin se "dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë". (Zbulesa 19:10)

Gjoni 1:1-4, 14 – Çfarë thotë greku?

Përkthimet në anglisht zakonisht përkthehen në mënyrë të njëanshme në mbështetje të teologjisë trinitare. Për të pasur një ide më të qartë se çfarë thotë greqishtja në të vërtetë, teksti grek për Gjonin 1: 1-4, 14 është dhënë më poshtë i ndjekur nga përkthime literale dhe interpretuese nga greqishtja. 

Gjoni 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Përkthime Literale dhe Interpretuese

Përkthimet fjalë për fjalë dhe interpretuese janë dhënë më poshtë për Gjonin 1:1-3, 14. Përkthimi Literal bazohet në një tabelë të plotë ndërlineare të disponueshme këtu: Gjoni 1:1-4, 14 Interlinear 

Gjoni 1: 1-4, 14, Përkthim Fjalor

1 Në fillim ishte Fjala

dhe Fjala ishte drejt Perëndisë,

dhe Zoti ishte Fjala.

2 Kjo ishte në fillim drejt Zotit.

3 Gjatë gjithë kësaj u shkaktua-të jetë

dhe përveç kësaj u shkaktua që të mos ishte një.

Ajo që shkaktohet-të jetë 4 në të jeta ishte,

dhe jeta ishte drita e njerëzve

14 Dhe Fjala – mish – u bë e krijuar

dhe banonte në ne,

dhe ne pamë lavdinë

madje edhe të lavdisë si unike nga babai,

plot hir dhe të vërtetë.

Gjoni 1: 1-4, 14 Përkthim Interpretues

1 Në fillim ishte plani,

dhe plani i përkiste Perëndisë,

dhe një gjë hyjnore ishte plani.

2 Plani në fillim i përkiste Zotit.

3  Të gjitha gjërat përmes planit u bënë,

dhe përveç planit nuk u bë asgjë.

Çfarë është bërë 4 në plan ishte jeta,

dhe jeta ishte drita e njerëzve…

14 Dhe plani u bë mish,

dhe banoi mes nesh,

dhe ne pamë lavdinë,

lavdi si unike nga babai,

plot hir dhe të vërtetë.

Shënimet dhe vëzhgimet kryesore në Prologun e Gjonit

"Fjala"

Përkufizimi i logos u sigurua nga leksikonë të ndryshëm në krye të kësaj faqe. Logos do të thotë diçka e thënë duke përfshirë arsyetimin. "Mençuria e folur" është një mënyrë stenografike për të përshkruar kuptimin e gjerë të fjalës. Kjo do të thotë, Logos i përket asaj që Zoti mendon si dhe asaj që thotë Zoti. Kjo përfshin urtësinë, arsyetimin, synimet, logjikën, planin dhe qëllimin e Zotit që ka qenë gjithmonë në vetëdijen e Zotit. “Plani” përshtatet më së miri në kontekstin e Prologut të Gjonit.

"Fjala ishte drejt Zotit"

Fjala greke rekuizitë është një parafjalë që do të thotë më së shumti drejt. Kjo komunikon nocionin se logos ishte në pikëpamje të Zotit (në vetëdijen e Zotit) dhe ishte përballë Zotit (para dhe qendra në mendimet e Zotit). Drejt gjithashtu ka kuptimin "që i përket" ose "sipas". Domethënë, logos është një aspekt i Zotit që ka të bëjë me qëllimet/urtësinë e Zotit. Nëse autori synonte të përshkruante një person me Perëndinë, ai do ta kishte përdorur fjalën meta në vend se pro 

“Perëndia ishte Fjala"

Mendimet e Zotit janë mendimet e Zotit. Aspektet e Zotit janë Zoti. Fjala është një gjë hyjnore (jo Person). Në një kuptim të ngjashëm, Fryma (fryma) e Perëndisë është Zoti (duke qenë ndikimi i Tij kontrollues). 

"Gjatë gjithë kësaj u shkaktua të ishte dhe përveç kësaj nuk u shkaktua të ishte një."

Të gjitha gjërat vijnë në ekzistencë nëpërmjet Zotit logos (plan). Kjo përfshin kafshët dhe njeriun e parë, Adamin. Përveç synimeve të Zotit, asgjë nuk vjen në ekzistencë. Gjithçka u bë përmes arsyetimit dhe qëllimeve të Perëndisë.

"Ajo që shkaktohet të jetë në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve" 

Shumica e përkthimeve në anglisht kanë një strukturë fjalie të gabuar për të përfshirë fjalët në vargun 3 që në fakt duhet të jenë pjesë e vargut 4. Përkundrazi, vargu 3 duhet të përfundojë me "nuk u bë një" dhe vargu 4 duhet të përfshijë "Ajo që është bërë". Përkthimet e njohura angleze ndjekin pikësimin bizantin të mëvonshëm dhe jo pikësimin e hershëm Aleksandrian që është ekspozuar në Tekstin Kritik Grek (NA-28) Një shembull i një përkthimi në anglisht që përdor pikësimin Aleksandrian të dorëshkrimeve më të hershme Greke është Dhiata e Re Gjithëpërfshirëse (COM).

Dy fjalët e fundit në vargun 3 (ὃ γέγονεν) duhet të jenë në të vërtetë pjesë e vargut 4. Përkthyesit e njëanshëm përdorin pikësimin bizantin të mëvonshëm për të errësuar faktin se jeta që "drita e njerëzve" është produkt i logos dhe nuk është logos vetveten. Vargu 4 lexon siç duhet "Çfarë është shkaktuar (të bëhet) në të (logos) ishte jeta dhe kjo jetë ishte drita e njerëzve. " Në kuptimin e ngjashëm që të gjitha gjërat erdhën në ekzistencë përmes logos (plan), "jeta që ishte drita e njerëzve" (Jezusi) gjithashtu erdhi në ekzistencë nëpërmjet logos të Zotit.

“Dhe Fjala – mish – u bë e krijuar”

Ne e dimë nga Gjoni 1: 3 se të gjitha gjërat bëhen mish përmes logos dhe përveç logos (plani) i Zotit, asgjë nuk vjen në ekzistencë (u shkaktua). Fjala greke ginomai (γίνομαι) që do të thotë "i shkaktuar" është e njëjta fjalë greke për të shkaktuar në Gjonin 1:3-4, "Gjithë kjo u bë dhe përveç kësaj nuk u bë. .” Jezusi është një produkt i logot (plani) siç është çdo gjë tjetër që erdhi në ekzistencë. Të gjitha gjërat, duke përfshirë Krishtin, u shkaktuan (bënë) nëpërmjet Logos E Perëndisë. 

La logos duke u bërë mish është Perëndia që flet Jezusin në ekzistencë sipas Fjalës së tij. Për shkak se Jezusi është në krye të planit të Perëndisë për të sjellë shpëtimin në botë, Jezusi është i lidhur ngushtë me urtësinë e Perëndisë dhe mund të quhet Logos të Perëndisë (Zbulesa 19:13). Kjo është në kuptimin që dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë (Zbulesa 19:10). Plani kryesor i Zotit për të shpëtuar njerëzimin përqendrohet rreth Mesisë së tij (të vajosurit). Ne e kuptojmë se qëllimet dhe qëllimet e Perëndisë realizohen në Krishtin Jezus. Edhe pse Jezusi nuk ekzistonte si një qenie personale që nga fillimi, plani i Perëndisë për të shpëtuar botën nëpërmjet tij ekzistonte që në fillim. Urtësia e shumëfishtë e Perëndisë, plani i misterit i fshehur për shekuj në Perëndinë, është qëllimi i përjetshëm i realizuar në Krishtin Jezus (Efesianëve 3: 9-11)

Kuptimi i rekuizitë te Gjoni 1: 1 - "dhe Fjala ishte me (pro) Perëndinë"

Fjala greke e përkthyer shpesh "me" te Gjoni 1: 1b është rekuizitë (πρὸς). rekuizitë më fjalë për fjalë do të thotë "drejt". Kështu, një përkthim më fjalë për fjalë i Gjonit 1: 1b është "Fjala ishte drejtuar Perëndisë". 

Diagrami tregon parafjalët greke duke përfshirë rekuizitë "Drejt" Siç mund ta shihni nga diagrami, gjithashtu mund të kuptohet se do të thotë "përballje" (diçka që është drejt diçkaje tjetër po përballet me të). Të thuash që logoja (mençuria e folur) ishte përballë Zotit do të thotë se ishte në funksion të Zotit. Kjo do të thotë, mund të kuptohet se mendimet e Zotit ishin në ballë të vetëdijes së Zotit (në atë kuptim ata ishin me Perëndinë). 

"Drejt" Zotit mund të nënkuptojë gjithashtu "sipas Zotit" ose "që i përket Zotit" si përshkrim i një aspekti të Zotit në lidhje me urtësinë, qëllimet, planin, qëllimin, arsyetimin, logjikën, etj.

Përkthimi rekuizitë pasi "me" jep një paragjykim për ta bërë lexuesin ta mendojë si një person me një person tjetër. rekuizitë mund të nënkuptojë "me" në kuptimin që mendimet e një personi janë me ta, por jo një person me një person tjetër. Një fjalë tjetër greke meta (μετὰ) do të thotë "me" në kuptimin e një personi që është me një person tjetër, Për shembull 1 Gjonit 1: 3, "... me të vërtetë shoqëria jonë është me (meta) Atin dhe me (meta) Birin e tij Jezu Krishtin." Nëse Gjoni e kuptoi logos për të qenë një person me Perëndinë, ai do ta kishte përdorur fjalën qëllimi

Sqarimi i Gjonit 1: 1-3 me 1 Gjonit 1: 1-3

Prologu i 1 Gjonit, i shkruar nga i njëjti autor, jep disa të dhëna interesante për të sqaruar Prologun e Gjonit. Këtu ne shqyrtojmë greqishten dhe sigurojmë një përkthim të mirëfilltë dhe interpretues të 1 Gjonit 1: 1-3 i ndjekur nga vëzhgimet kryesore.

1 Gjonit 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε metodëἩμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα matὰ τοῦ πατρὸς καὶ matὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Përkthimi Literal dhe Përkthimet Interpretuese

Përkthimet fjalë për fjalë dhe interpretuese janë dhënë më poshtë për 1 Gjonit 1:1-3. Përkthimi Literal bazohet në një tabelë të plotë ndërlineare të disponueshme këtu: 1 Gjonit 1:1-3 Interlinear

1 Gjonit 1: 1-3, Përkthim Fjalor

1 Ajo që ishte nga e para,

atë që dëgjuam,

atë që kemi parë,

se në sytë tanë,

atë që vumë re,

ato duar prej nesh që i prekëm,

në lidhje me fjala e jetes

2 dhe jeta u shfaq,

dhe ne kemi parë,

dhe ne kemi dëshmuar,

dhe ne ju deklarojmë,

jeta e perjetshme,

që ishte drejtuar Atit,

dhe na u shfaq.

3 Ajo që kemi parë,

dhe atë që ne deklarojmë,

dhe për ju në mënyrë që edhe ju,

pjesëmarrje që mund të keni me na,

dhe pjesëmarrjen me babai,

me biri i tij,

të Jezusit të mirosur.

1 Gjonit 1: 1-3 Përkthim Interpretues

1 Ajo që ishte që në fillim,

atë që dëgjuam,

atë që kemi parë,

atë që ishte para syve tanë,

atë që vumë re,

ato autoritete që hasëm,

në lidhje me planin e jetës

2 dhe jeta u shfaq,

dhe ne kemi parë,

dhe ne kemi dëshmuar,

dhe ne ju deklarojmë,

jeta e perjetshme,

që ishte në sy të Atit,

dhe na u shfaq.

3 Ajo që kemi parë,

dhe atë që ne deklarojmë,

edhe për ju në mënyrë që ju,

 mund të ketë pjesëmarrje me na,

dhe pjesëmarrjen me babai,

me djali i tij,

Jezus Mesia.

Vëzhgime nga 1 Gjoni 1: 1-3

Këto janë vëzhgimet kryesore në lidhje me prologun e 1 Gjonit për të ndihmuar në sqarimin e implikimeve të prologut të Gjonit.

"Fjala e jetës"

Në vargun 1, fjala greke është logos ("E logos për jetën"). E logos (mençuria e folur, arsyetimi, plani, qëllimi, synimet, mendimet, etj.) të Zotit lidhen me jetën (Perëndia kishte për qëllim që ne të merrnim shpëtimin që në fillim). 

"Jeta u shfaq"

Kjo në fillim të vargjeve 2 është një paralele me Gjonin 1: 4 "Ajo që u bë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve." Kjo do të thotë, jeta (kush është Jezusi) është produkt i logos, logoja në vetvete është mençuria e folur e Zotit, arsyeja, synimet dhe mendimet që i përkasin Zotit. 

"Jeta e përjetshme, që ishte drejtuar Atit dhe u shfaq tek ne"

Logot janë gjithashtu rekuizitë Ati te Gjoni 1: 1. Meqenëse jeta e përjetshme nuk është një person, por një koncept, ne mund ta shohim në një kuptim të ngjashëm logos është një koncept që ka të bëjë me mendimet e Zotit që ishin drejtpërdrejt në vetëdijen e Zotit (përballë Zotit, por të fshehur nga ne). Jeta e përjetshme është sinonim i Logos (arsyeja e folur) sepse është pjesë e planit të Perëndisë që në fillim, pasi ka qenë rekuizitë (duke pasur parasysh) Atin që në fillim. 

"Me babanë dhe me Birin e tij"

Tre shfaqjet e "me" në vargun 3 vijnë nga fjala greke meta (jo rekuizitë) Kur një person përshkruhet se është me një tjetër është më e përshtatshme të përdoret meta në vend se pro Kjo është arsyeja pse meta nuk përdoret në Gjonin 1: 1, sepse logoja (mençuria e folur) nuk është një person paraekzistent. 

Logot në lidhje me Zotin dhe Krijimin

La logos është një aspekt i Zotit që ka të bëjë me qëllimet e Zotit (Urtësia). Të gjitha gjërat vijnë në ekzistencë nëpërmjet Zotit logos (urtësia e folur). Kështu u krijua krijimi fillestar (Adami i parë) dhe kështu u bë Jezu Krishti (Adami i fundit). 

përfundim

Përkthimet moderne angleze përkthehen me një paragjykim Trinitar për të supozuar se logos është Krishti i para-mishëruar më shumë sesa një aspekt i Zotit që ka të bëjë me urtësinë dhe qëllimet e tij. Ata e çorientojnë lexuesin ndërsa errësojnë gjithashtu se çfarë Logos në fakt do të thotë në lidhje me urtësinë e përjetshme të Zotit. Jezusi është në fakt një produkt i Logos (Urtësia e folur) e Zotit si çdo gjë tjetër që është krijuar në ekzistencën e tij nëpërmjet qëllimeve të Zotit. E logos duke u bërë mish është Perëndia që flet Jezusin në ekzistencë sipas urtësisë së tij të folur. Jezusi është në krye të planit të Perëndisë për të sjellë Shpëtimin në botë. Plani kryesor i Zotit për të shpëtuar njerëzimin përqendrohet rreth Mesisë së tij (të vajosurit). Ne e kuptojmë se qëllimet dhe qëllimet e Perëndisë realizohen në Krishtin Jezus. Urtësia e shumëfishtë e Perëndisë, plani i misterit i fshehur për shekuj në Perëndinë, është qëllimi i përjetshëm i realizuar në Krishtin Jezus (Efesianëve 3: 9-11)

TD Jakes përshkrimi i logos (e merr)