Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
IntegritySyndicate.com
Nenet e Besimit

Nenet e Besimit

Nenet e Besimit

Nenet e Besimit (Doktrina e Apostujve) japin një pasqyrë të bazave të besimit dhe praktikës së krishterë. Ato janë rregulluar logjikisht dhe bazohen drejtpërdrejt në referencat biblike për të siguruar një përmbledhje koncize dhe ende të detajuar të krishterimit.

Figura e Kryqit për pendim - Jezusi është Mesia dhe Ungjilli

Jezusi, Mesia

Ekziston një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Krisht Jezus, i cili dha veten si shpërblim për të gjithë. (1 Tim 2: 5-6)

Lexo më shumë

Lista e luajtjes e artikujve të besimit në YouTube