Rivendosja e Krishterizmit Apostolik të Shekullit 1
1 Gjonit 1: 1-3 Ndërlidhës
1 Gjonit 1: 1-3 Ndërlidhës

1 Gjonit 1: 1-3 Ndërlidhës

 1 Gjoni 1: 1-3

Prologu i 1 Gjonit siguron disa të dhëna interesante për të sqaruar Prologun e Gjonit. Ne shohim nga 1 Gjoni 1: 2, jeta e përjetshme ishte me Atin dhe tani është shfaqur. Jeta e përjetshme nuk është një person, por një koncept. Sepse jeta e përjetshme duke qenë me (pro) Atin po tregon se ajo ishte në pamje (drejt/përballë) Atit që nga fillimi. Senseshtë në një kuptim të ngjashëm që Logos (Fjala) ishte me (përballë) Zotit. Këtu ne shqyrtojmë greqishten dhe sigurojmë një përkthim të mirëfilltë dhe interpretues. 

1 Gjonit 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Tabela Ndërlijore, 1 Gjonit 1: 1-3

Më poshtë është një tabelë ndërlidhëse fjalë për fjalë me përkthimin greqisht, anglisht, përkufizimin dhe përcaktimin e leksikut të secilës fjalë (Fjalor konciz greko-anglez i së resë Testamenti, Barclay Newman, plotësuar nga BDAG)

grek

Përkthim

Analizimi

fjalor

1  Ὃ

1  Çfarë

Përemër, Emërues, Asnjanës, Njëjës

 kush, cila, çfarë, ajo; kushdo, dikush, një i caktuar

ν

ishte

Folje, e pakryer, aktive, treguese, personi i tretë, njëjës

të jetë, të ekzistojë; ndodhë, zhvillohet; jetoj; të jetë e vendosur në; qëndro, qëndro; eja

ἀπʼ

nga

Parafjala që qeveris gjenitivin

nga, larg nga; Me anë të; jashtë; kundër

ἀρχῆς

e parë

Emër, Gjinore, Femërore, Njëjës

fillimi, së pari

Çfarë

Përemër, Akuzativ, Asnjanës, Njëjës

kush, cila, çfarë, ajo; kushdo, dikush, një i caktuar

ἀκηκόαμεν

dëgjuam

Folje, E përsosur, Aktive, Treguese, Personi i parë, shumës

dëgjoj; merrni lajme për; kini kujdes; kuptoj

Çfarë

Përemër, Akuzativ, Asnjanës, Njëjës

kush, cila, çfarë, ajo; kushdo, dikush, një i caktuar

ἑωράκαμεν

ne kemi pare

Folje, E përsosur, Aktive, Treguese, Personi i parë, shumës

shikoj, vëzhgoj, vërej (kaloj. shfaqet); perceptojnë, kuptojnë, njohin; përvojë; vizitoni, ejani për të parë

τοῖς

Folje, e pakryer, aktive, treguese, personi i tretë, njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

ὀφθαλμοῖς

në sy (pamje)

Emër, Dhanore, Mashkullore, Shumës

sy (t)

ἡμῶν

nga ne

Përemri, Gjinor, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i Parë

ne, ne, tonat

Çfarë

Përemër, Akuzativ, Asnjanës, Njëjës

kush, cila, çfarë, ajo; kushdo, dikush, një i caktuar

ἐθεασάμεθα

vëzhguam

Folje, Aorist, e Mesme, Treguese, Personi i Parë, Shumës

shiko, shiko; vërej, vëzhgoj; vizite

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

αἱ

ato

Përcaktues, Nominativ, Femëror, Shumës

the; kjo ajo; ai ajo

χεῖρες

duart (autoritetet)

Emër, Emërues, Femërore, Shumës

Dora, fuqia, autoriteti; aktiviteti; gisht

ἡμῶν

nga ne

Përemri, Gjinor, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i Parë

ne, ne, tonat

ἐψηλάφησαν

prekëm

Folje, Aorist, Aktiv, Tregues, Personi i 3 -të, shumës

prek, ndjej

perὶ

në lidhje me

Parafjala që qeveris gjenitivin

rreth, lidhur me, të, duke iu referuar; për; në llogari të

τοῦ

la

Përcaktues, Gjenitiv, Mashkullor, Njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

λόγου

e fjalës

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

diçka e thënë (p.sh. fjalë; thënie; mesazh, mësimdhënie; bisedë, bisedë; arsyetim

τῆς

la

Përcaktues, Gjenitiv, Femëror, Njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

ζωῆς

për jetën

Emër, Gjinore, Femërore, Njëjës

jeta (fjalë për fjalë ose figurativisht)

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

la

Përcaktues, Nominativ, Femëror, Njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

ζωὴ

jetë

Përcaktues, akuzues, mashkullor, njëjës

jetë

ἐφανερώθη

u manifestua

Folje, Aorist, Pasiv, Tregues, Personi i 3 -të, Njëjës

për të bërë të dukshme (fjalë për fjalë ose figurativisht): - shfaqet, deklarohet qartë, (bëhet) shfaqet (me radhë), tregohet (vetja)

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ἑωράκαμεν

ne kemi pare

Folje, E përsosur, Aktive, Treguese, Personi i parë, shumës

shikoj, vëzhgoj, vërej (kaloj. shfaqet); perceptojnë, kuptojnë, njohin; përvojë; vizitoni, ejani për të parë

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

μαρτυροῦμεν

kishim dëshmuar

Folje, e tashme, aktive, treguese, veta e parë, shumësi

të jesh dëshmitar, dmth të dëshmosh (fjalë për fjalë ose figurativisht): - të akuzosh, të japësh (dëshmi), të japësh dëshmi, të kesh (të marrësh) një raport të mirë (të ndershëm), të raportohesh mirë, të dëshmosh, të japësh (të kesh) dëshmi, ( jini, jepni, jepni, merrni) dëshmi

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ἀπαγγέλλομεν

deklarojmë

Folje, e tashme, aktive, treguese, veta e parë, shumësi

për të shpallur: - sillni fjalë (përsëri), deklaroni, raportoni, tregoni (përsëri), tregoni

ὑμῖν

për ju

Përemri, Dhanore, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i 2 -të

për (me ose nga) ju:-ju, ju, (tuajat)

τὴν

la

Përcaktues, akuzues, femëror, njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

ζωὴν

jetë

Emër, Kallëzues, Femërore, Njëjës

jetë

τὴν

la

Përcaktues, akuzues, femëror, njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

αἰώνιον

i përjetshëm (i gjerë)

Mbiemër, Akuzativ, Femëror, Njëjës

i përjetshëm (përdoret gjithashtu nga koha e kaluar, ose e kaluara dhe e ardhmja gjithashtu): - botë e përjetshme, përgjithmonë, e përjetshme (filloi)

τις

cili

Përemër, Emërues, Femër, Njëjës

të cilat disa, dmth. çfarëdo që; gjithashtu (e përcaktuar) e njëjta:-x dhe (ata), (të tillë) si, (ata) që, në atë që ata, çfarë (-do), ndërsa ju, (ata) të cilët, kush (-të)

ν

ishte

Folje, e pakryer, aktive, treguese, personi i tretë, njëjës

të jetë, të ekzistojë; ndodhë, zhvillohet; jetoj; të jetë e vendosur në; qëndro, qëndro; eja

πρὸς

drejt

Parafjala që drejton akuzuesin

 (gjen.) tek, për; (dat.) më, në, afër, pranë; (ak.) tek, drejt; me; në mënyrë që; kundër

τὸν

la

Përcaktues, akuzues, mashkullor, njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

πατέρα

ishte

Emër, Kallëzues, Mashkullor, Njëjës

një "baba" (fjalë për fjalë ose figurativisht, afër ose më i largët)

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ἐφανερώθη

u manifestua

Folje, Aorist, Pasiv, Tregues, Personi i 3 -të, Njëjës

për të bërë të dukshme (fjalë për fjalë ose figurativisht): - shfaqet, deklarohet qartë, (bëhet) shfaqet (me radhë), tregohet (vetja)

ὑμῖν

tek ne

Përemri, Dhanore, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i Parë

për (me ose nga) ju:-ju, ju, (tuajat)

3

3 Çfarë

Përemër, Akuzativ, Asnjanës, Njëjës

kush, cila, çfarë, ajo; kushdo, dikush, një i caktuar

ἑωράκαμεν

ne kemi pare

Folje, E përsosur, Aktive, Treguese, Personi i parë, shumës

shikoj, vëzhgoj, vërej (kaloj. shfaqet); perceptojnë, kuptojnë, njohin; përvojë; vizitoni, ejani për të parë

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ἀπαγγέλλομεν

deklarojmë

Folje, e tashme, aktive, treguese, veta e parë, shumësi

për të shpallur: - sillni fjalë (përsëri), deklaroni, raportoni, tregoni (përsëri), tregoni

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ὑμῖν

për ju

Përemri, Dhanore, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i 2 -të

për (me ose nga) ju:-ju, ju, (tuajat)

ἵνα

Në mënyrë që

Lidhëz

në mënyrë që (duke treguar qëllimin ose rezultatin): - megjithëse, sepse, me qëllim (atë), që të mos, ashtu, (kështu) që, (për) të

edhe

Edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

ὑμεῖς

ti (shumës)

Përemri, Nominativ, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i 2 -të

ju (si subjektive e foljes): - ju (vetvetja), ju

κοινωνίαν

pjesëmarrje

Emër, Kallëzues, Femërore, Njëjës

partneritet, domethënë pjesëmarrje (fjalë për fjalë), ose marrëdhënie (shoqërore), ose përfitim (pasuror):-(të) komunikoni (-acion), bashkësi, shpërndarje (të vazhdueshme), shoqëri

ἔχητε

ju (shumës) mund të keni

Folje, e tashme, aktive, nënrenditëse, veta e dytë, shumës

të mbash (përdoret në aplikime shumë të ndryshme, fjalë për fjalë ose figurativisht, drejtpërdrejt ose në distancë; të tilla si posedimi; aftësia, vazhdimësia, marrëdhënia ose gjendja)

metʼ

me

Lidhëz

një parafjalë parësore (shpesh përdoret ndajfolje); siç duhet, duke treguar shoqërim; "Mes" (lokale ose kauzale); modifikuar në mënyrë të ndryshme sipas rastit (lidhja gjenitale, ose vazhdimësia akuzative) me të cilën është bashkuar

ἡμῶν

us

Përemri, Gjinor, (Pa Gjini), Shumësi, Personi i Parë

ne: - (kompania jonë), ne, ne

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

shoqία

pjesëmarrja

Emër, Kallëzues, Femërore, Njëjës

partneritet, domethënë pjesëmarrje (fjalë për fjalë), ose marrëdhënie (shoqërore), ose përfitim (pasuror):-(të) komunikoni (-acion), bashkësi, shpërndarje (të vazhdueshme), shoqëri

matὰ

me

Parafjala që qeveris gjenitivin

një parafjalë parësore (shpesh përdoret ndajfolje); siç duhet, duke treguar shoqërim; "Mes" (lokale ose kauzale); modifikuar në mënyrë të ndryshme sipas rastit (lidhja gjenitale, ose vazhdimësia akuzative) me të cilën është bashkuar

τοῦ

Përcaktues, Gjenitiv, Mashkullor, Njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

πατρὸς

baba

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

një "baba" (fjalë për fjalë ose figurativisht, afër ose më i largët)

edhe

Lidhëz

dhe; dhe pastaj, pastaj; por, megjithatë, megjithatë; gjithashtu, madje, njësoj

matὰ

me

Parafjala që qeveris gjenitivin

një parafjalë parësore (shpesh përdoret ndajfolje); siç duhet, duke treguar shoqërim; "Mes" (lokale ose kauzale); modifikuar në mënyrë të ndryshme sipas rastit (lidhja gjenitale, ose vazhdimësia akuzative) me të cilën është bashkuar

τοῦ

Përcaktues, Gjenitiv, Mashkullor, Njëjës

the; kjo ajo; ai ajo

υἱοῦ

i saj

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

një "bir" (nganjëherë i kafshëve), i përdorur shumë gjerësisht në një lidhje farefisnore të menjëhershme, të largët ose figurative

αὐτοῦ

prej tij

Përemri, Gjinor, Mashkullor, Njëjës, Personi i 3 -të

dhe (me përemrin vetor vetjak) të personave të tjerë:-ajo, ajo (-vetë), njëri, tjetri, (imi) i veti, tha, (vetë-), i njëjti, ((ai-, im- , ty-) vetja, (ti-) vetja, ajo, ajo, (-s) e tyre, ata (-vetja), atje (-at, -nga, -in, -në, -of, -on, -me ), ata, (këto) gjëra, ky (njeriu), ato, së bashku, shumë, të cilat

Ἰησοῦ

të Jezusit

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

Jezusi (Joshua)

Χριστοῦ

të vajosurit

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

Emër, Gjinore, Mashkullore, Njëjës

Përkthimi Literal dhe Përkthimet Interpretuese

Të dy përkthimet fjalë për fjalë dhe interpretuese janë dhënë më poshtë për 1 Gjonit 1: 1-3, The Literal është bazuar në tabelën ndërlineare poshtë përkthimeve. 

1 Gjonit 1: 1-3, Përkthim Fjalor

1 Ajo që ishte nga e para,

atë që dëgjuam,

atë që kemi parë,

se në sytë tanë,

atë që vumë re,

ato duar prej nesh që i prekëm,

në lidhje me fjalën e jetës, 

2 Dhe jeta u shfaq,

dhe ne kemi parë,

dhe ne kemi dëshmuar,

dhe ne ju deklarojmë,

jeta e perjetshme,

që ishte drejtuar Atit,

dhe na u shfaq

3 Ajo që kemi parë,

dhe atë që ne deklarojmë,

dhe për ju në mënyrë që edhe ju,

pjesëmarrjen që mund të keni me ne,

dhe pjesëmarrja me Atin,

dhe me Birin e tij,

të Jezusit të mirosur.

1 Gjonit 1: 1-3 Përkthim Interpretues

1 Ajo që ishte që në fillim,

atë që dëgjuam,

atë që kemi parë,

atë që ishte para syve tanë,

atë që vumë re,

ato autoritete që hasëm,

në lidhje me planin e jetës, 

2 Dhe jeta u shfaq,

dhe ne kemi parë,

dhe ne kemi dëshmuar,

dhe ne ju deklarojmë,

jeta e perjetshme,

që ishte në sy të Atit,

dhe na u shfaq

3 Ajo që kemi parë,

dhe atë që ne deklarojmë,

edhe për ju në mënyrë që ju,

 mund të ketë pjesëmarrje me ne,

dhe pjesëmarrja me Atin,

dhe me Birin e tij,

Jezus Mesia.